ವ್ಯವಕಲನ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ವ್ಯವಕಲನ – ಅಧ್ಯಾಯ-4 ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಕ ರಹಿತ, ದಶಕ ಸಹಿತ ವ್ಯವಕಲನದ ಕ್ರಮ ಅರಿತಿರುವೆ, ಈಗ ನಾಲ್ಕಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯವಕಲನ ಕ್ರಮ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು : ದಶಕ ಸಹಿತ ವ್ಯವಕಲನ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದನ್ನು...

ಸಂಕಲನ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಸಂಕಲನ – ಅಧ್ಯಾಯ-3 ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು : ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು Samveda – 4th – Maths – Addition (Part 1 of 2) | ಭಾಗ – 1 amveda – 4th – Maths – Addition (Part 2 of...

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ-2 ನಾಲ್ಕಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು, ಬರೆಯುವುದನ್ನು, ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿರುವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೂರಂಕಿಯ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? (100)ಮೂರಂಕಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ...

ಸರಳ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಆ ಆಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಒಂದು ಆಕೃತಿಯು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆ ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (ಸೆಂ.ಮೀ) ಮೂಲಮಾನದ ಎರಡು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಮೂಲಮಾನವನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್2...