ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ – ಅಧ್ಯಾಯ – 9 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ | 4th standard maths | chapter 9 | 4th maths | ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ | 4th standard maths | chapter 9 | 4th maths | ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ | 4th standard maths | chapter 9 | 4th maths |...

ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ – ಅಧ್ಯಾಯ–8 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.4ne taragathi ganitha adyaya-8 manasika lekkachara 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭಾಗ-2)4ne taragathi ganitha adyaya-8 manasika lekkachara 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಮಾನಸಿಕ...

ವೃತ್ತಗಳು – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ವೃತ್ತಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ-7 ನೀನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ.ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗಮನಿಸಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡು.ಉದಾಹರಣೆ1) ಗಾಜಿನ ಬಳೆ2) ………………….3) ………………….4) …………………. ಚಟುವಟಿಕೆ : ಪ್ರಶಾಂತವಾದ...

ಭಾಗಾಕಾರ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಭಾಗಾಕಾರ – ಅಧ್ಯಾಯ-6 ಸಮ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿಸಿ ಭಾಗಮಾಡುವುದು ಚಟುವಟಿಕೆ : ಕರಣ್‍ನ ಬಳಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ. ಅವನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಾದ ರಾಮ್, ಗೋಪಾಲ್, ಅಶೋಕ ಮತ್ತು ರಾಜುವಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗುವ ಚೆಂಡುಗಳೆಷ್ಟು? ಕರಣ್‍ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು. ನೀನು...

ಗುಣಾಕಾರ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಗುಣಾಕಾರ – ಅಧ್ಯಾಯ-5 ನೀನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕಿಯ ಗುಣಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಗುಣಾಕಾರವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂಕಲನ ಚಟುವಟಿಕೆ : ರೋಹಿತ್‍ನ ಬಳಿ 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಪ್‍ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಪ್‍ನಲ್ಲಿ 6 ಪೆನ್ಸಿಲ್‍ಗಳಿವೆ. ರೋಹಿತ್‍ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್‍ಗಳಿವೆ? `ಗುಣಾಕಾರ’ವು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ...

ವ್ಯವಕಲನ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ವ್ಯವಕಲನ – ಅಧ್ಯಾಯ-4 ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಕ ರಹಿತ, ದಶಕ ಸಹಿತ ವ್ಯವಕಲನದ ಕ್ರಮ ಅರಿತಿರುವೆ, ಈಗ ನಾಲ್ಕಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯವಕಲನ ಕ್ರಮ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು : ದಶಕ ಸಹಿತ ವ್ಯವಕಲನ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದನ್ನು...