ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ – 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಹಕಾರ : ಕು. ಮೈತ್ರಿ ಹೆಗಡೆ, (ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, GPT ವಿಜ್ಞಾನ), ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಕುತ್ರಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳು (Different ways of taking food /...

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ (Nutrition in Plants) – 7th ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಹಕಾರ : ಕು. ಮೈತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆಗಡೆ, (ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, GPT ವಿಜ್ಞಾನ), ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಕುತ್ರಿ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ (Nutrition in Plants) ಪೋಷಕಗಳು (Nutrients) : ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳಾದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಕೊಬ್ಬು, ಪ್ರೊಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಲವಣಗಳನ್ನು ಪೋಷಕಗಳು ಎನ್ನುವರು. ಪೋಷಕಗಳು (Nutrients)...