ದಶಮಾಂಶಗಳು – 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ದಶಮಾಂಶಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 8 ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು Samveda – 6th – Maths – Dashamamshagalu (Part 1 of 2) Samveda – 7th – Maths – Dashamaamshagalu (Part 2 of 2) ಅಭ್ಯಾಸಗಳು KSEEB Solutions for Class 6 Maths Chapter 8 Dasamansagalu Ex 8.1...

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು (Integers) – 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು (Integers) – ಅಧ್ಯಾಯ 6 6.1 ಪೀಠಿಕೆ ಸುನೀತಾಳ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ 8 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಸುನೀತಾ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಪಿಕ್‍ನಿಕ್‍ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಜೊತೆ 10 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ತಾಯಿ, ಸುನೀತಾಳಿಗೆ 10 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಅವಳು...

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕೃತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ – 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕೃತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ – ಅಧ್ಯಾಯ – 5 ಪೀಠಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಕೃತಿಗಳು, ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಮೂಲೆಗಳು, ಅಂಚುಗಳು, ಸಮತಲಗಳು, ತೆರೆದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವೃತ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳು,...

ರೇಖಾಗಣಿತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು – 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ರೇಖಾಗಣಿತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ 4 4.1 ಪೀಠಿಕೆ ರೇಖಾಗಣಿತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ‘ರೇಖಾಗಣಿತ’ದ ಸಮನಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಪ ದವಾದ ‘ಜ್ಯಾಮಿಟ್ರಿ’ (Geometry) ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ‘ಜಿಯೋ ಮೆಟ್ರಾನ್’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ‘ಜಿಯೋ’ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ‘ಮೆಟ್ರಾನ್’ ಎಂದರೆ ಅಳತೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ,...