ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು – 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 10 ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು SAMVEDA 5th Maths Ankiamshagalu 1 of 2 SAMVEDA-5th-Maths-Ankiamshagalu – 2 of 2 ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು | ಐದನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ | ಅಧ್ಯಾಯ 10 | Data | anki amshagalu| 5th Class Maths Unit 10| Part 1 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು |...

ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ಅಧ್ಯಾಯ – 9 ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು SAMVEDA-5th-Maths-Suttalate mattu visteerna 1 of 2 SAMVEDA-5th-Maths-Suttalathe mattu Visteerna 2 of 2 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು KSEEB Solutions for Class 5 Maths Chapter 9 Perimeter and Area in Kannada ಅಭ್ಯಾಸ 9.1, 9.2,...

ಉದ್ದ – 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಉದ್ದ – ಅಧ್ಯಾಯ – 8 ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು Samveda – 5th – Maths – Udda (Part 1 of 2 Samveda – 5th – Maths – Udda (Part 2 of 2) ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಉದ್ದ | ಐದನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ | ಅಧ್ಯಾಯ 8 | Length | Udda| 5th Class Maths Unit 8| Part 1 ಉದ್ದ...

ವೃತ್ತಗಳು – 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ವೃತ್ತಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ-7 ಚಟುವಟಿಕೆ 1 : ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಬಳೆ, ತಟ್ಟೆ, ನಾಣ್ಯ ಇತ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈ ವೃತ್ತಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಈ ಬಿಂದುಗಳೇ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರಗಳೆಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದೇ? ಚಟುವಟಿಕೆ 2 : 1 ಸೆಂ.ಮೀ. 2.5 ಸೆಂ.ಮೀ, 4.2 ಸೆಂ.ಮೀ, 6ಸೆಂ.ಮೀ,...

ಕೋನಗಳು – 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಕೋನಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ.* ಪಥಕವಾಯತಿಗಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀವು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸೂಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ತಿರುಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? * ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು...

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು – 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 5 ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಪೂರ್ಣದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಸ್ತುವಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ಪೂರ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇಧ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಗಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ :-* ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು ಪೂರ್ಣದ ಒಂದು ಭಾಗ.*...