ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ – 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ – ಪದ್ಯ-6 – ಪುರಂದರದಾಸರು ಪ್ರವೇಶ : ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಫಲಾಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ...

ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ – 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ – ಪಾಠ-6 – ಜಿ.ಎಚ್. ಹನ್ನೆರಡುಮಠ ಪ್ರವೇಶ : ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೊ...

ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ – 5ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ – ಪಾಠ – 11 ನಾವು ದಿನವೂ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದ್ರವ್ಯಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದರಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿವೆ?...

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು – 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 10 ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು SAMVEDA 5th Maths Ankiamshagalu 1 of 2 SAMVEDA-5th-Maths-Ankiamshagalu – 2 of 2 ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು | ಐದನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ | ಅಧ್ಯಾಯ 10 | Data | anki amshagalu| 5th Class Maths Unit 10| Part 1 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು |...

ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ಅಧ್ಯಾಯ – 9 ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು SAMVEDA-5th-Maths-Suttalate mattu visteerna 1 of 2 SAMVEDA-5th-Maths-Suttalathe mattu Visteerna 2 of 2 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು KSEEB Solutions for Class 5 Maths Chapter 9 Perimeter and Area in Kannada ಅಭ್ಯಾಸ 9.1, 9.2,...