4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – 2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು 4 ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 2ನೇ ತರಗತಿ ಔತ್ವ ಸ್ವರ ಪರಿಚಯ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 2ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – ಔತ್ವ (ಭಾಗ – 1/4) ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 2ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಔತ್ವ – ಭಾಗ 2/4 ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 2ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಔತ್ವ ( ಭಾಗ – 3/4 ) ನಲಿಕಲಿ...

3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – 2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿಕಲಿ: ಕನ್ನಡ:2ನೇ ತರಗತಿ 3ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ 3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – ಓತ್ವದ ದೀರ್ಘ ಭಾಗ – 2/6 ನಲಿಕಲಿ , ಕನ್ನಡ – 2ನೇ ತರಗತಿ 3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – ಓತ್ವದ ದೀರ್ಘ ಭಾಗ – 3/6 ನಲಿಕಲಿ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ 3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು -ಓತ್ವದ ದೀರ್ಘ ಭಾಗ...

Food – 2ನೇ ತರಗತಿ English

Food – Unit-2 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು Food | 2nd std English | The Elephant and The Dog | Unit 2 | Food meaning in Kannada | Unit-2 | Part1 | ಭಾಗ – 1 Food | Unit-2 Food | 2nd standard English | 2nd standard food | Food 2nd English summary in Kannada | ಭಾಗ –...

ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭ – 2ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿ ಕಲಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 19, ಹಾಡು-ಹಬ್ಬ ನಲಿ ಕಲಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲುಗಲ್ಲು-2, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20,21 ಮತ್ತು 22 ನಲಿ ಕಲಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2,...

ಕುಟುಂಬ – 2ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಕುಟುಂಬ – 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿಕಲಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | 2ನೇ ತರಗತಿ | ಮೈಲಿಗಲ್ಲು-1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ-14 ಮತ್ತು 15. ನಲಿ ಕಲಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ-18,...